تبلیغات محیطی

استند نمایشگاهی – کتاب نفت ایران

بیل برد تبلیغاتی – شرکت ستاره سرخ هرمزگان

لایت باکس – شرکت ستاره سرخ هرمزگان

لایت باکس – کتاب نفت ایران

لایت باکس – کتاب دریایی ایران

استند نمایشگاهی – شرکت ستاره سرخ هرمزگان

استند نمایشگاهی – شرکت انتگرال دیزاین

استند نمایشگاهی – سازمان شیلات ایران